Skip to content Skip to footer

Splošni pogoji poslovanja in varstvo osebnih podatkov

Splošni pogoji poslovanja

V veljavi od 28. junija 2024

1. UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju Splošni pogoji) opredeljujejo storitve, pogoje ter pravice in obveznosti uporabnika in ponudnika VictorOne d.o.o.

2. DEFINICIJE
 • Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja storitve VictorOne d.o.o.
 • Ponudnik je podjetje VictorOne d.o.o., ki omogoča uporabo tečajev, ATPL teoretično usposabljanje za letalo in helikopter, ATPL(H)/IR premostitveni tečaj in storitve, vezane na Organ za preverjanje znanja jezika SI.LTB.001.
 • Sistem sestavlja celotna struktura ATPL teoretičnega usposabljanja za letalo in helkopter, ATPL(H)/IR premostitvenega tečaja in storitev, vezanih na Organ za preverjanje znanja jezika SI.LTB.001, ki jih ponuja podjetje VictorOne d.o.o.
 3. POGOJI POSLOVANJA

Naše podjetje si prizadeva za ohranitev kakovosti poslovanja in zadovoljstva strank, ki z nami poslujejo. Svoje pritožbe ali mnenja nam lahko pošljete pisno na naslov VictorOne d.o.o., Mestni trg 10, 1000 Ljubljana ali pa na elektronski naslov info@victorone.eu.

4. SKLENITEV POGODBE

Pogodba med VictorOne d.o.o. in uporabnikom je sklenjena s podpisom pogodbe. S tem postanejo cene in pogoji zavezujoči tako za VictorOne d.o.o., kot za uporabnika. Uporabnik je oseba, ki je kot taka navedena ob oddaji naročila.

Pogodba je shranjena na strežniku VictorOne d.o.o. v elektronski obliki.

5. UGOVOR NA RAČUN

Ugovor na račun je mogoč v 8 dneh od datuma prejema računa. Reklamacije sprejemamo pisno na naslov VictorOne d.o.o., Mestni trg 10, 1000 Ljubljana ali preko emaila na info@victorone.eu. V ugovoru navedite vse ključne podatke z računa (podatke naročnika, številko računa), in sporne postavke.

6. ZAMUDA S PLAČILI

V primeru, da računa ne boste poravnali pravočasno vam bomo poslali opomin. Zamudne obresti vam bomo zaračunali v primeru, da zapadlih obveznosti ne boste poravnali.

7. INTELEKTUALNA LASTNINA

Podjetje VictorOne d.o.o. je lastnik besedil, tečajev in grafičnih prikazov na tem strežniku. Zbiranje podatkov s tega strežnika za potrebe reproduciranja, javnega objavljanja, prodajanja ali kakršnegakoli posredovanja v katerikoli obliki je brez pisnega soglasja podjetja prepovedano.

8. POLITIKA KORUPCIJE IN VPLIVANJA 

Strogo prepovedujemo kakršne koli poskuse oškodovanja ali vplivanja na proces poučevanja ali ocenjevanja, bodisi s strani strank ali zaposlenih. Pridržujemo si pravico do zavrnitve sodelovanja s posamezniki, ki se ukvarjajo s takšnimi dejavnostmi. Ohranjanje poštenega učnega okolja je naša prioriteta in vsaka kršitev tega pravilnika bo povzročila takojšnjo prekinitev storitev.

9. OBRAVNAVA PRITOŽB

Pri VictorOne Organu za preverjanje jezika je osnova naših izpitnih postopkov preglednost in poštenost. Če kandidat ni zadovoljen z rezultati izpita, ima pravico sprožiti postopek pritožbe. Ta proces sledi strukturi na več ravneh znotraj LTB. Kandidati lahko uporabijo različna komunikacijska sredstva za oddajo pritožbe, s čimer se prične začetek postopka pregleda. Prva stopnja vključuje interni pregled, kjer morajo kandidati oddati pritožbo v 24 urah po zaključku izpita. Če se kandidat ne strinja z izidom prvostopenjskega pregleda, se lahko pritožba preda pristojnemu nacionalnemu organu za drugostopenjski pregled. Zavezani smo k zagotavljanju, da se vse pritožbe obravnavajo hitro in pravično.

10. SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN UPORABO KONTAKTNIH PODATKOV ZA KOMUNIKACIJO

S posredovanjem vašega e-poštnega naslova ali drugih kontaktnih podatkov soglašate z zbiranjem in uporabo teh informacij za namene pošiljanja e-novic in drugih informacijskih sporočil. Pridržujemo si pravico, da vas vključimo na naše sezname prejemnikov e-novic, razen če izrecno zavrnete. Če kadarkoli želite prenehati prejemati našo e-pošto, se lahko odjavite preko povezave, ki je navedena v naših e-poštnih sporočilih, ali nas obvestite preko drugih razpoložljivih komunikacijskih kanalov. Vaša zahteva za odjavo bo takoj upoštevana z zagotovitvijo, da ne boste več prejemali naših sporočil. Zagotovljeni kontaktni podatki ne bodo uporabljeni za nobene druge namene, kot so opisani zgoraj.

11. KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji se razlagajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo.

Če ja katera izmed določb teh Splošni pogojev delno ali v celoti neveljavna, to ne vpliva na veljavnost in učinkovanje ostalih določb Splošnih pogojev.

V primeru, da se slovenska in angleška verzija dokumentov izdanih s strani podjetja VictorOne d.o.o. razlikujeta prevlada slovenska verzija.

.

Varstvo osebnih podatkov

1. SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba VictorOne, storitve v letalstvu, d.o.o. (v nadaljevanju storitve). Ta dokument pojasnuje kako in zakaj se vaši osebni podatki obdelujejo, kjer se “vi” ali “stranka” nanaša na osebo, podjetje ali organizacijo, ki uporablja storitve in “VictorOne”, “mi” ali “naše” se nanaša na podjetje VictorOne d.o.o., ki ponuja te storitve.

VictorOne, storitve v letalstvu, d.o.o. se nahaja na Mestnem trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, z matično številko 931049500 in davčno številko 33120668. Smo upravljalec podatkov in odgovorni za zbiranje, uporabo, razkritje, hrambo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU (2016/679) o varstvu podatkov posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 163/22- uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-2).

Storitve, ki jih ponujam vključujejo spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu.

VictorOne d.o.o. osebne podatke hrani tako, da ne prihaja do razkritij podatkov osebam, ki do tega niso upravičene.

2. KATERE VRSTE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO IN OBDELUJEMO

Osebni podatki pomenijo vse podatke o posamezniku, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno identificirati to osebo.

Zbiramo in obdelujemo lahko naslednje podatke, ki se nanašajo na vas: ime, državljanstvo, datum rojstva, prebivališče, davčno rezidentstvo, davčno številko, podatke o banki, bančnem računu in vsa ostala veljavna dokazila (veljavne licence, itd). Za namene preverjanja: vsak dokument, ki nam ga predložite za preverjanje osebnih podatkov. To so predvsem izvodi vladnih izdanih dokumentov skupaj (npr. številka dokumenta, datum izdaje, izdajatelj in veljavnost) in digitalna. Zbiramo in obdelujemo tudi kdaj uporabljate naše storitve, spletne piškotke geolokacijske podatke posameznika, podatke socialnih omrežij.

3. KAKO SE ZBIRAJO VAŠI PODATKI

Osebne podatke zbiramo na različne načine, in sicer: s tem, ko izpolnite obrazce, nalagate dokumente, ko z nami komunicirate po pošti, telefonu, elektronski pošti, preko mobilne aplikacije, spletne strani, videoklica ali kako drugače.

4. KAKO UPORABLJAMO VAŠE PODATKE

Vaše osebne podatke bomo uporabili v naslednjih okoliščinah:

 • Zaradi izvajanja pogodbe, ki jo bomo sklenili ali smo jo sklenili z vami.
 •  Za vključitev v sistem za storitve, ki jih izvaja Organ za preverjanje jezika SI.LTB.001.
 • Zaradi izpolnjevanja naših pravnih obveznosti.
 • Ko je to v našem zakonitem interesu.
 • Če ste predložili izrecno soglasje za specifične osebne podatke in njegovo nameravano uporabo.

Spodaj navajamo katere osebne podatke bomo obdelovali, namen in podlago, na katero se sklicujemo.

Vrsta osebnih podatkovNamen uporabeZakonita podlaga
Podatki profilaRegistracija in uporaba funkcij aplikacije, prejemanje sistemskih sporočil, obvestil in podpore uporabnikomPotrebno za izvajanje pogodbe
El. pošta,Promocijske in marketinške dejavnosti, ki temeljijo na trgovanju uporabnikaIzrecno soglasje uporabnika
Tehnični podatki, socialni podatki in podatki o uporabiSnemanje uporabe za morebitne kršitve pogojev uporabe, odpravljanje napak pri programskih težavah in prilagajanje programske opreme uporabniškim nastavitvamiLegitimni interesi, ki jih zasleduje upravljavec
Socialni podatkiIzvajanje socialnih stikovPotrebno za izvajanje pogodbe
4.1  Razlaga zakonite podlage

V skladu z zakonsko podlago v okviru vodenja in upravljanja naših storitev te zadevajo tudi:

 • Zagotavljanje izboljšanja naših storitev za vas (npr. z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami)
 • Promocijo naših storitev predvsem posredovanje oglasov ali ponudb, ki vam jih lahko pošiljamo prek elektronske pošte ali preko drugih kanalov, ki jih uporabljamo.
 • Odkrivanje in preprečevanje premoženjske škode ali finančne izgube.

Za zaščito pravnih zahtevkov in ohranjanje naših notranjih evidenc in kontrol obdelujemo podatke za obdobje 5 let nakar se arhivirajo v zvezi s terjatvami, ki so uveljavljene do konca zastaralnega roka. V primeru pravnih, upravnih ali drugih postopkov obdelujemo vaše osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za trajanje takega postopka in za preostanek obdobja zastaranja po njegovem zaključku.

Skladnost z zakonskimi obveznostmi pomeni obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar je to potrebno za izpolnjevanje pravnih obveznosti, za katere smo zavezani.

Identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve hranimo na podlagi zakonitega interesa, kar pomeni brez vašega izrecnega soglasja.

4.2 Profiliranje in avtomatizirano odločanje

Nekateri naši procesi lahko vključujejo profiliranje, avtomatizirano obdelavo in avtomatizirane odločitve.

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ali lahko uporabimo avtomatizirano individualno odločanje, npr. za preverjanje vaših osebnih dokumentov ali za potrditev točnosti podatkov, ki ste nam jih predložili.

4.3 Sprememba namena

Vaše osebne podatke bomo uporabljali le za namene, za katere smo jih zbirali. V primeru, da bi vaše osebne podatke morali uporabiti za namen, za katerega jih nismo zbrali, vas bomo o tem obvestili in predložili pravno podlago za ukrepanje.

5. SHRANJEVANJE IN ZAVAROVANJE VAŠIH PODATKOV

Vaši osebni podatki se zbirajo in obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). V prvi vrsti so shranjeni in obdelovani samo znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Za podatke, ki jih zbiramo, uporabljamo glavnega in zanesljivega ponudnika storitev, ki so skladni s standardom ISO 27001. Prav tako uporabljamo tehnične ukrepe za varovanje in zaščito vaših podatkov, vključno z, vendar ne omejeno na:

 • šifrirano komunikacijo end to end,
 • šifriranje zbirke podatkov,
 • redne varnostne kopije,
 • varno shranjevanje podatkov o preverjanju pristnosti,
 • omejevanje pravic dostopa.

Do vaših osebnih podatkov imajo dostop le naši zaposlenim in pogodbeni partnerji. Vaše osebne podatke bodo obdelovale le po naših navodilih, obvezuje pa jih dolžnost zaupnosti.

5.1. Hramba podatkov

Obdobje hrambe vaših osebnih podatkov je odvisno od tega, za kakšen namen smo jih zbrali. Po tem, ko se izpolni namena obdelave in  če nimamo pravne podlage za shranjevanje in obdelavo izbrišejo, uničijo ali anonimizirajo.

6. KOMU RAZKRIJEMO VAŠE PODATKE

Do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo naslednje osebe: naši zaposleni in pogodbeni partnerji, ki sodelujejo pri nemotenem delovanju naših storitev.

Vaše osebne podatke delimo z:

 • Bristol Groundschool (BGS) za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki jih prejmemo od vas v oblaku.
 • Aviationexam in ATPL Questions za aktivacijo uporabniških računov.
 • Apple Inc. in Google LLC za vnašanje push obvestil.
 • Moodle Experts za podporo strankam in pošiljanje obvestil.
 • Revolut za opravljanje plačilnih storitev

VictorOne d.o.o. lahko osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, v primeru, da to nalaga zakon. To so predvsem: Finančna uprava Republike Slovenije, policija, sodišče ipd.

Osebne podatke lahko razkrijemo tudi našim poslovnim partnerjem, hčerinskim družbami ali v primeru, da bi to zahtevalo izvajanje pogodbe z našimi pogodbenimi partnerji.

6.1 Zunanje storitve

Spletna stran lahko vključuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, vtičnikov, kanalov ali aplikacij tretjih oseb. Če kliknete ali če omogočite te povezave, lahko tretjim osebam omogočite zbiranje ali deljenje podatkov o vas. Teh tretjih oseb ne nadzorujemo in nismo odgovorni za njihove izjave o zasebnosti. Ko zapustite našo aplikacijo, vam svetujemo, da preberete izjavo o zasebnosti vsakega spletnega mesta ali aplikacije, ki jo obiščete.

7. KATERE PRAVICE IMATE V ZVEZI Z VAŠIMI PODATKI

Zakonodaja o varstvu osebnih podatkov vam daje naslednje pravice:

 • Pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo.
 • Pravico do popravka netočnih, nepravilnih ali zastarelih osebnih podatkov.
 • Pravico do izbrisa vaših podatkov, ko niso več potrebni za tisti namen, za katerega so bili zbrani, ali če zanje ne veljajo več pravne obveznosti, za katere smo zavezani.
 • Pravicozahtevati, da prenehamo z obdelavo nekaterih vaših osebnih podatkov, kot so osebni podatki, obdelani za namene neposrednega trženja. Prav tako imate pravico ugovarjati  izključno avtomatizirani obdelavi in profiliranju dejavnosti, ki temeljijo na naših legitimnih interesih.
 • Pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, npr. v naslednjih primerih, če oporekate točnost podatkov, če je posameznik vložil ugovor v zvezi o obdelavo podatkov, ipd.
 • Pravico zahtevati izvoz vaših osebnih podatkov.
 • Če ste soglašali k zbiranju in obdelavi osebnih podatkov z naše strani lahko to soglasje kadarkoli prekličete.

Zahtevane informacije vam moramo posredovati brezplačno, nanje pa poskušamo odgovoriti čim prej. Družba VictorOne d.o.o. je na vaše zahteve dolžna odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja, oz. najkasneje v enem mesecu. Lahko se zgodil da bomo od vas zahtevali določene podatke, ki nam bodo pomagali potrditi vašo identiteto in vam s tem zagotovili pravico dostopa do vaših osebnih podatkov.

Kadar so zahteve očitno neutemeljene, pretirane ali ponavljajoče lahko zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo. Za nemoteno delovanje in ponujanje storitev je ključno, da so osebni podatki točni, zato vas prosimo, da nas v primeru kakršnihkoli sprememb pravočasno obvestite.

7.1 Pritožba

V zvezi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico, da vložite pritožbo , za reševanje katere je pristojen nadzorni organ informacijski pooblaščenec (https://www.ip-rs.si/en/). Kljub temu pa bi želeli priložnost za obravnavo vaših pritožb, na nas se lahko obrnete preko pošte ali elektronske pošte navedene spodaj.

8. POSODOBITEV SPLOŠNIH INFORMACIJ

Pridržujemo si pravico do sprememb tega dokumenta za zagotavljanje skladnosti naših storitev s predpisi za varstvo osebnih podatkov.

9. KONTAKT

Podrobnejše informacije ali podaja pritožba je mogoča na elektronsko pošto info@victorone.eu  ali po pošti na VictorOne d.o.o., Mestni trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vsa sporočila morajo biti v slovenskem ali v angleškem jeziku.

Piškotki

Datum začetka veljavnosti: 14. maj 2023
Zadnja posodobitev: 11. februar 2024

1. Kaj so piškotki?
2. Kako uporabljamo piškotke?
3. Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo
Nujni
PiškotkiTrajanjeOpis
PH_HPXY_CHECKSejaTa piškotek se uporablja za shranjevanje informacij o trenutni seji.
Piškotki-soglasje1 letoCookieYes nastavi ta piškotek, da si zapomni nastavitve soglasja uporabnikov. Njihove nastavitve se upoštevajo pri naslednjih obiskihte spletne strani. Ne zbira in ne shranjuje nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.
ElementorNikoliWordPress tema spletne strani uporablja ta piškotek. Lastniku spletne strani omogoča dodajanje ali spreminjanje vsebine spletne strani.
Funkcionalni
PiškotekTrajanjeOpis
trx_addons_is_retina1 danThemeREX nastavi ta piškotek z namenom ugotovitve ali ima uporabnik zaslon visoke ločljivosti.
Analitika
PiškotekTrajanjeOpis
-ga1 leto 1 mesec 4 dniGoogle Analytics nastavi ta piškotek za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah in kampanjah ter spremljanje uporabe spletne strani za analizo spletne strani. Piškotek anonimno shrani informacije in dodeli naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje obiskovalcev.
-gid1 danGoogle Analytics nastavi ta piškotek za shranjevanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, hkrati pa ustvari analitično poročilo o delovanju spletne strani. Z<brani podatki vključujejo število obiskovalcev, njihov vir in strani, ki jih obiščejo anonimno.
Soglasje2 letiYouTube nastavi ta piškotek prek vgrajenih YouTube videoposnetkov in beleži anonimne statistične podatke.
_ga_*1 leto 1 mesec 4 dniGoogle Analytics nastavi ta piškotek za shranjevanje in štetje ogledov spletne strani.
Učinkovitost
PiškotekTrajanjeOpis
_gat1 minutaGoogle Universal Analytics nastavi ta piškotek, da omeji stopnjo zahtev in tako omeji zbiranje podatkov na visoko obiskanih spletnih mestih.
Oglaševanje
PiškotekTrajanjeOpis
YSCsejaYoutube nastavi ta piškotek za sledenje ogledom vgrajenih vdeoposnetkov na  Youtube straneh.
VISITOR_INFO1_LIVE5 mesecev 27 dniYouTube nastavi ta piškotek za merjenje pasovne širine in določa, ali uporabnik prejme nov ali stari predvajalni vmesnik.
4. Upravljanje nastavitev piškotkov

Nastavitve piškotkov

Kadarkoli lahko spremenite svoje nastavitve piškotkov tako, da kliknete zgornji gumb. To vam bo omogočilo ponovni prikaz obvestila o soglasju piškotkov in spremembo vaših nastavitev ali takojšnje preklicanje soglasja.Poleg tega različni brskalniki zagotavljajo različne metode za blokiranje in brisanje piškotkov, ki jih uporabljajo spletna mesta. Nastavitve brskalnika lahko spremenite, da blokirate/izbrišete piškotke. Spodaj so povezave do podpornih dokumentov, ki prikazujejo, kako upravljati in izbrisati piškotke v najpogosteje uporabljenih spletnih brskalnikih.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Če uporabljate drug spletni brskalnik, obiščite uradne podporne dokumente vašega brskalnika.

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Winger